volume09a page187b.06 radical | 342 | fanqie必益切[pĭɛk] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “法也”又見「#3015,「#3606,「#2885。亦見“杖也。一曰法也”「#3718,“訣别也。一曰法也”「#1726
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》「」“毗亦切。《說文》法也。从卩从辛,卩辠也。从口,用法者也。古作󰈼、𠊕”。
4) 《玉篇》「𠈳」“符歷切,古文辟字”。
5) 《玉篇》「𠊸」“符歷切,同上(𠈳)”。
6) 亦作「𠊕」、「𠈳」、「𠊸」、「𨐓」、「𨐝」、「𦜺」、「𠮃」、「𪿢」、「󰈼」、「」。「」見#9710
Variants :
𠊕𠈳𠊸𨐓𨐝𦜺𠮃𪿢󰈼
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT