volume09a page187b.04 radical | 341 | 𠨍 fanqie去京切[kʰĭɐŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠨍
Note(s):
1) 「𠂎」當作「𠂈」,「」(mǎo)當作「𠨍」(qīng),「」見#9745
2) 《段注本》作“从卪𠁾。凡󰃽之屬皆从󰃽"。
3) 《玉篇》作「」“子𠔃切,事之制也,也《說文》音𡖖”。
4) 「」亦「」(#9745)、「」(#5199)、「」(#431、「」(#4314)之異體。
5) 「𠨍」爲《說文》部首,非《康熙》部首,
6) 亦作「󰃽
Variants :
󰃽
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT