volume08b page177a.03 radical | 313 | fanqie側岑切[ʧĭĕm] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」(zēn),「」()見#5569
2) 按:篆文中兂同旡。「」見#5569
3) 《段注本》「」字注:“今𥻳<>(㒫)作兂。从古文而小誤也”。
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 《集韻》「」“緇岺切。《說文》首笄也。或作簪、𥸢、篸。古作𥯓”。「」見#2871
6) 亦作「𠒀
Variants :
𠒀
󰋕
Note(s):
1) 《段注本》注:“今俗行而正廢矣”。
2) 按:篆文中兂同旡。「」見#5438,「」見#5569
3) 亦作「」、「𥸢」、「𥯓
Variants :
𥸢𥯓
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT