volume08b page175b.07 radical | 308 | 𡳐(履) fanqie良止切[lĭə] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𡳐
Note(s):
1) 亦見「#1797,「#1844,「𧆓#607,「#1356,「#1401,「#1795,「#3376,「#5407,「𡱣#5409,「#5410,「#5411,「#8708
2) 「𡳐」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》「𡳐」“兩几切。《說文》足所依也。或作𡳐。古作𩕎、𨂠、𢔃、𡲟”。
4) 《玉篇》「」“千古切,蔖草,或作履”。
5) 《周易》[卦10]䷉ “象曰:上天下澤,履。君子以辨上下,定民志"。
6) 亦作「𡲟
Variants :
𡲟
𩕎
Note(s):
《玉篇》「𨂠」“相俞切,足行也”
Variants :
𨂠𢔃
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT