volume08b page175b.03 radical | 307 | fanqie無斐切[mĭwəi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𡱕
Note(s):
1) “微也”又見「𢆶#2491,「#8517,「#2493
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《段注本》注:“今隷變作尾”。
4) 《集韻》「」“武斐切。《說文》微也。从到毛在尸後。古人或飾系尾,西南夷亦然。又姓。或作尾。古作𡲵”。
5) 《玉篇》「𡱕」“無匪切,古文(尾)”。
6) 亦作「𡱓」、「𡱲」、「𡲵
Variants :
𡱓𡱲𡲵
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT