volume08a page169b.09 radical | 296 | 𡍴(𨤣重) 東聲 fanqie柱用切[ɖĭwoŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𡍺𡍴𨤣
Note(s):
1) “厚也”又見「#8972,「#3318,「𣆪#3320,「#6694,「#2621,「#1517,「𡴛#236。亦見“備也。一曰厚也”「#4565,“亂也。一曰厚也”「#6832
2) 《集韻》「」“儲用切。《說文》厚也。一曰:再也。古作𦌋、𡔅”。
3) 《玉篇》「」“除恭切,增也,疊也,益也,複也,或作褈,𫝆作重”。「」、「」見#8627
4) 「𡍺」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 亦作「𡔅」、「𡔌」、「𡒀
Variants :
𡔅𡔌𡒀
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT