volume08a page169a.01 radical | 290 | fanqie疾容切[dzĭwoŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《段注本》注:“从者今之從字。從行而从廢矣”。「」見#5203
3) 《集韻》「」“牆容切。《說文》相聽也。从二人。又姓。古作𠚪,隷作從,或作𨒀”。「」見#5203。「𨒀」見#5203
4) 《玉篇》「𠘬」“疾龍切,同上(从)篆文”。
5) 亦作「𠚪」、「𠘬」、「𠂥」、「𫝄」、「𠠴」。「𠠴」亦「」(#2765)之異體;「𠂥」亦「」(#6546)之異體
Variants :
𠚪𠘬𠂥𫝄𠠴
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT