volume08a page168b.03 radical | 288 | 󰈙(𠤎) fanqie呼跨切[xwa] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

󰈙𠤎
Note(s):
1) “變也”又見「#6819
2) 《段注本》注:“今變󰈙字盡作󰈚。󰈚行而󰈙廢矣”。「󰈚」見#5192
3) 《玉篇》「𠤎」“呼罵切,変也,𫝆作化”。「」見#5192
4) 「󰈙」(𠤎)huà;「,見#5193
5) 「󰈙」古者往往亦作「」。
6) 「󰈙」爲《說文》部首,非《康熙》部首
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT