volume08a page161b.01 radical | 287 | fanqie如鄰切[nʑĭĕn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠆢
Note(s):
1) 《集韻》「」“而鄰切。《說文》天地之性最貴者也。古作𠔽。唐武后作𤯔”。
2) 《玉篇》「」“而眞切,仁人也,《孔子》曰:人在下故詰屈,《說文》古文竒字,人也,象形”。
3) 《玉篇》「」“人同”。
4) 亦作「𠔽」、「𤯔」、「」、「」。「」亦見#9420,「」亦見#5430
Variants :
𠔽𤯔
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT