volume07b page161a.09 radical | 286 | 黹(黹) fanqie陟几切[ʈi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

黹
Note(s):
1) “紩衣”亦見「𧝉#5317,「#8636
2) 《集韻》「」“展几切。《說文》箴縷所紩衣。或作絺、希”。「」見#8697
3) 《玉篇》「」“丁雉切,紩也,或作𧝉”。「𧝉」見#5317
4) 「黹」爲《說文》部首,非《康熙》部首
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT