volume07b page157a.07 radical | 279 | fanqie文紡切[mĭwaŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」、「」(wǎng)爲「」部首之異體;「」()爲「」(#2088)部首之異體。
2) 亦作「𦉳」、「𦉪」、「𠔿」、「𠕀」、「𦉫」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「
Variants :
𦉳𦉪𠔿𠕀𦉫
繁體 / 簡體「
𦉸𦉽
Note(s):
1) 《玉篇》「」、「𦉸」“無倣切,並同上(网)”。
2) 亦作「𦉺」、「𦉾」、「𦊀」、「𦉮」、「𠕏
Variants :
𦉺𦉾𦊀𦉮𠕏
𦋟𦁒
Note(s):
1) 《玉篇》「𦁒」“無倣切,同上(网),𫝆作網”。
2) 《玉篇》「」“無兩切,亦作罔,羅也”。
3) 亦作「𦌅」、「」、「
Variants :
𦌅
繁體 / 簡體「
𠕈𠕃
Note(s):
1) 《玉篇》「𡦽」“無鞅切。古文罔”。
2) 《玉篇》「𡔞」“無昉切,誣也,𫝆作罔”。
3) 亦作「𡦽」、「𡔞
Variants :
𡦽𡔞
𦉯𦉰
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT