volume07a page142b.12 radical | 245 | 𣐺 𢎘聲 fanqie胡感切[ɣɒm] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𣐺𣎺𠀟
Note(s):
1) 《段注本》篆體作「𣎺」“艸木𡍮𠌶實也”。
2) 「𣐺」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》作「𢉫」“戶感切。《說文》木垂華實。从木、弓{𢎘}。”。
4) 亦作「𢉫」、「𣒷
Variants :
𢉫𣒷
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT