volume07a page141a.05 radical | 235 | 冖聲 fanqie莫經切[mieŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》作“窈也。从日六。从冖。日數十。十六日而月始虧。冥也。冖亦聲。凡冥之屬皆从冥”。
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 亦作「𠖇」、「」、「𡨕」、「𡨋」、「𡨶」、「𥦴」、「」、「𥧅」、「𠕾」、「」、「𣩆」、「
Variants :
𠖇𡨕𡨋𡨶𥦴𥧅𠕾𣩆
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT