volume06b page128a.06 radical | 220 | 𥝌 fanqie古兮切[kiei] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𥝌
Note(s):
1) 「𥝌」(),「」(#4353
2) 《玉篇》「𥝌」“五漑、古𠔃二切,木枝幹曲頭止不能上,亦作礙”。「」見#6011
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT