volume06b page127a.05 radical | 212 | fanqie子荅切[tsɒp] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》作“𠣘也”。「𠣘」見#5781
2) 《段注本》「𠣘」字注:“帀下曰:𠣘也。與此爲轉注”。「𠣘」見#5781
3) 《集韻》「」“作荅切。周也。从歹{反}之而帀也。或作迊”。
4) 《廣韻》「」“子荅切。上同(帀)”。
5) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
6) 亦作「」、「」、「𠂝
Variants :
𠂝
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT