volume05b page113a.01 radical | 199 | fanqie昌兖切[tɕʰĭwɛn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《玉篇》「」“尺兖切,相背也,与舛同”。
3) 亦作「𣧘」、「」、「
Variants :
𣧘
𨅱
Note(s):
1) 《集韻》「」“尺尹切。雜也。或作舛、僢、蝽”。
2) 亦作「」、「
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT