volume05b page111b.03 radical | 194 | fanqie力甚切[lĭĕm] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《集韻》「」“力錦切。《說文》穀所振入。宗廟粢盛,倉黃㐭而取之,故謂之㐭。从入,回象屋形,中有戸牖。古作𥠠。或作廩、稟”。「」見#3326
Note(s):
亦作「𢈺」、「𥠠」、「𥠌」、「𢊸」、「𢊬」、「」、「𢋕」、「𪪨
Variants :
𢈺𥠠𥠌𢊸𢊬𢋕𪪨
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT