volume05b page111b.01 radical | 193 | fanqie芳逼切[pʰĭək] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “滿也”又見「𢡃#6734,「#7175,「#4709。亦見“牣,滿也”「#769,“重土也。一曰滿也”「#9650
2) 《玉篇》「」“普逼、扶六二切。腹𫉗謂之涌,腸𫉗謂之畐”。「」見#7155
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 《集韻》「」“拍逼切。《說文》滿也。从髙省,象髙厚之形。或作偪”。
5) 亦作「」。「」亦「」(#1212)之異體
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT