volume05b page110a.03 radical | 186 | 𠓡(矢) fanqie式視切[ɕi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠓡
Note(s):
1) “从𠤎𥎨聲。𥎨,古文矢字”。「𠤜」見#5190
2) 《集韻》「𠓡」“矧視切。《說文》弓弩矢也。从入,象鏑栝羽之形。古者夷牟初作矢。或从竹。古作𠂕、𠓡。矢一曰:陳也”。
3) 《玉篇》「」“式氏切,俗矢字”。
4) 亦作「𥎨」、「𠤕」、「𠂕」、「𥬘」、「
Variants :
𥎨𠤕𠂕𥬘
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT