volume04b page091b.14 radical | 137 | 𠚣(刀) 度聲 fanqie徒洛切[dɑk] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “判也”又見「#2839,「#2755,「#2759,「#2754,「#2756,「#3593,「#4340,「𤗚#4341
2) 《玉篇》「」“逹各切,治木也,剫分也”。
3) 「」重出,見#2037
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT