volume04b page086a.03 radical | 132 | 𣦸(死) fanqie息姊切[si] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𣦸𣦹
Note(s):
1) 《段注本》「𣨛」字注:“天子死曰「𡹔」(#5863)。諸矦曰「」(#2553)。大夫曰「」(「𣨛#2525)。士曰不「祿」(#15)。庶人曰「」”。
2) 「𣦸」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》「」“想姊切。《說文》澌也,人所離也。古作𦭀、𣥴”。
4) 亦作「𢀸」、「𣦾」、「𣧇」、「𤯽
Variants :
𢀸𣦾𣧇𤯽
𠒁
Note(s):
1) 《集韻》「」“想姊切。《說文》澌也,人所離也。古作𦭀、𣥴”。
2) 亦作「𠑾」、「𦭀」、「𦫺」、「𣥴
Variants :
𠑾𦭀𦫺𣥴
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT