volume04b page084a.04 radical | 125 | 屮聲 fanqie職緣切[tɕĭwɛn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《玉篇》「」“職縁切,自是也小謹也擅也獨也業也壹也,𫝆作專”。「」見#1977
2) 《說文解字注箋.卷四.叀部》云:“叀即古專字”。「」見#1977
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
𡴁𡵏𡴗
𠧢𠧡
Note(s):
《玉篇》「𠧡」“職縁切,古文叀”。「𠧡」亦「」(#1977)之異體
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT