volume03b page065b.09 radical | 84 | 臣聲 fanqie苦閑切[kʰæn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “堅也”又見「#9658,「#6005。亦見“水乾也。一曰堅也”「#9043,“馬柱。一曰堅也”「#3763
2) 《說文》不錄「」、「」字。「」《廣韻》[口莖切,kʰæŋ]。
3) 《玉篇》「」“下田切,古文(賢)”。「」見#3927
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 亦作「𠭃
Variants :
𠭃
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT