volume03a page060a.05 radical | 69 | fanqie七亂切[tsʰuɑn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

爨
Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《集韻》「」“取亂切。《說文》齊謂之炊爨。𦥑象持甑,口{冖}爲竈口,廾推林內火。籕省。或作熶”。
3) 亦作「」、「𠆡」、「𤓥」、「𣡥」、「𤑇」、「𤒐」、「𤓟」、「𡚣」、「
Variants :
𠆡𤓥𣡥𤑇𤒐𤓟𡚣
𤏷
Note(s):
亦作「𤑖」、「𤍾
Variants :
𤑖𤍾
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT