volume03a page058b.01 radical | 59 | fanqie去虔切[kʰĭɛn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “辠也”又見「#9709,「#9710
2) 《廣韵》「」“古文愆”。「」見#6827
3) 《集韻》「」“張林說:俗𠍴,非是”。
4) 《玉篇》「」“𦂶䖍切,䇂辠也,亦作愆過也失也,又作𠎝”。「」、「𠎝」見#6827
5) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
6) 亦作「𨐋」、「𠍴」、「𠎝」、「」。「」見#6827
Variants :
𨐋𠍴𠎝
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT