volume01a page010b.14 radical | 6 | 睿聲 fanqie似沿切[zĭwɛn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “美玉也”又見「#105
2) 亦見“赤玉也”「#94
3) 《集韻》「」“旬宣切。《說文》美玉也。引《春秋傳》“璿弁玉纓”。古作𤩡。籒作𤫀、𠮉。或作琁、璇、瓊、㻽”。「」、「」、「」、「」見「」見#94
Ref: 左傳:*[僖公/傳二十八年]楚子玉自爲瓊弁玉纓.未之服也
𤩡𤩅
Note(s):
亦作「𤩋
Variants :
𤩋
𤫀
Note(s):
1) 「」重出,見#2519
2) 《玉篇》「𤫀」“似緣切,籀文(璿)”。
3) 《廣韻》「𤫀」“似宣切。籀文(璿)”
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT