01a007a.01 部首 | 1 | 反切於悉切[øĭĕt] 拼音 甲古文 金文
玉篇(元刊本)

廣韻

集韻

釋名

方言

爾雅

博雅 (根據集韻)

廣雅 (根據集韻)

注:
1) 《說文》不錄「」字。《段注本》作"惟初大極"。
2) 「」亦「」(#7390)之異體。「𡗓」亦「」(#6644)之古文。
3) 《玉篇》「」"於𨓜切,說文曰惟初太始道立於一造分天地化成萬物,道德經云昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下正王弼曰一者𢿙之始也物之極也,又同也少也初也,或作壹"。「」見#6609
4) 亦作「」(#6609)、「𠤪
凡藍色的均可點擊。    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT