volume01a page007a.01 radical | 1 | fanqie於悉切[øĭĕt] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。《段注本》作“惟初大極”。
2) 「」亦「」(#7390)之異體。「𡗓」亦「」(#6644)之古文。
3) 《玉篇》「」“於𨓜切…或作壹”。「」見#6609
4) 大寫作「」(#6609)。凡數字作「」、「」、「」、「」、「」、「」等皆武后所改。
5) 亦作「」(#6609)、「𠤪
Variants :
𠤪
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT