volume14b page314a.02 radical | 540 | fanqie胡改切[ɣɒi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 亦作「𠅆」、「
Ref: 左傳:[襄公/傳三十年]史趙曰•亥有二首六身•下二如身•是其日數也
Variants :
𠅆
𢁓
Note(s):
1) 「𢁓」、「𧰧」亦見#6047(疑重出)。
2) 亦作「𧰧」、「𠦇」、「𢁳
Variants :
𧰧𠦇𢁳
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT