volume14b page311a.01 radical | 531 | 戼(卯) fanqie莫飽切[mau] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “冒也”又見「𢾞#2050,「#3396
2) 「」(mǎo)爲「」之異體;「」(yǒu)爲「」(#9757)之異體。
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 亦作「」、「」、「𦕔」。「」亦「𠨍」(#5766)、「」(#5199)、「」(#4311)、「」(#4314)之異體
Variants :
𦕔
𩇨𩇧
Note(s):
亦作「𩇦」、「𤕰
Variants :
𩇦𤕰
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT