volume14b page310b.10 radical | 530 | 𡩟(寅) fanqie弋真切[jĭĕn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𡩟
Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《集韻》「」“夷眞切。《說文》髕也。正月,陽气動,去黃泉,欲上出,隂尚強{彊},象宀不達,髕寅於下也。古作𡓵、㝙、𡩪、𢁐”。
3) 亦作「」、「𡨒」、「𡩪」、「𥦕」、「𢁐
Variants :
𡨒𡩪𥦕𢁐
𡓵
Note(s):
亦作「𦦚
Variants :
𦦚
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT