volume14b page310b.04 radical | 528 | 𠫓 fanqie他骨切[tʰuət] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠫓
Note(s):
1) “不順也”見「#1442,「#1442
2) 《玉篇》「𠫓」“徒骨切,不順忽出,亦作𥤮,《說文》他骨切”。「𥤮」見#4645
3) 「𠫓」爲《說文》部首,非《康熙》部首
Ref: 周易:[卦30•離(離下離上)]䷝ 九四,突如其來如,焚如,死如,棄如。象曰:突如其來如,无所容也。
𡿮
Note(s):
《玉篇》「𡿮」“徒骨切,古文(𠫓),𫝆作𥤮”。「𥤮」見#4645
Ref: 周易:[卦30•離(離下離上)]䷝
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT