volume14b page308b.01 radical | 513 | fanqie古狎切[kap] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
」爲《說文》部首,非《康熙》部首
{*} 根據:徐鍇《繫傳》
𠇚
Note(s):
1) 《段注本》亦見「𢦦」(「」)字。曰:“𠇚,古文甲字”。注:“日部早篆下及此,小徐皆有此五字。大徐皆𠜂之。由古文甲,小篆甲所異甚微故也。漢隷書早字平頭,如小篆本平頭。古文乃出頭作𠇚”。「𢦦」見#8334
2) 亦作「𡴌」、「𤰒
Variants :
𡴌𤰒
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT