volume14b page308a.01 radical | 510 | fanqie舉有切[kĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「𢌬」(jiǔ),「」之異體。「」(gǒng)見#1748。「」(niàn),二十(#1466)。「𠔀」(pān),「𡴂」(#1765)之異體。
2) 大寫 作「」(#162)。凡數字作「」、「」、「」、「」、「」、「」等皆武后所改。
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 亦作「𢌬
Variants :
𢌬
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT