volume14b page307a.14 radical | 503 | fanqie息利切[si] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 大寫作「」(#6039)。凡數字作「」、「」、「」、「」、「」、「」等皆武后所改。
3) 亦作「𠁤
Variants :
𠁤
𠃢𦉭
Note(s):
𦉭」()爲「」之異體。「𠑹」()見#5442
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT