volume14b page307a.11 radical | 502 | fanqie力軌切[lwi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《玉篇》「」“力睡切,累壍爲牆壁也,《尚書》以参字,七貪切”。「」見#4288
3) 《集韻》「」“力僞切。絫坺土爲牆壁也。或从土”。「」見#9670
4) 亦「」之異體。
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT