volume14a page299b.01 radical | 493 | fanqie居履切[ki] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」();「𠘧」(shū)見#1970
2) 《段注本》作“凥几也”。「」見#9422
3) 《段注本》注:“几俗作机”。「」見#3533
4) 《玉篇》「」“居履切,案也,亦作机”。「」見#3533
5) 《段注本》「」字注:“𠀃又以爲几字者,古文叚借之法。几亦箸於地。故几且同字”。「」見#9424
6) 亦作「𠀃
Ref: 周禮:[春官宗伯(司几筵•掌五几五席之名物)]
Variants :
𠀃
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT