volume13b page290b.05 radical | 484 | fanqie待秊切[dien] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》作“敶也”。「」見#2020
2) 《說文》不錄「」字。《段注本》作“千百之制也”,注:“阡陌則俗字也”。「」見#9663
3) “陳也”又見「#5376
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT