volume13b page290b.02 radical | 483 | fanqie良止切[lĭə] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “居也”又見「#4535,「#4600,「#5396
2) 《段注本》「」字注:“在田曰廬。在邑曰里”。「」見#5896
3) 《段注本》「」字注:“五家爲鄰。五鄰爲里。四里爲酇。五酇爲鄙。五鄙爲縣。五縣爲遂”
繁體 / 簡體「」、「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT