volume13b page290a.17 radical | 482 | 𡏳(堇) fanqie巨斤切[gĭən] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𡏳𡎸
Note(s):
1) “黏土也”又見「#8989
2) 「𡏳」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》「」“渠巾切。黏土也。或从土。古作𦸧、󰇁、𦻋”。
4) 亦作「𦹆」、「󰇁」、「」。「𦹆」、「」亦「」(#640)之異體。
Variants :
𦹆󰇁
𦻍𡐳
Note(s):
亦作「𨤬」、「𦸨」、「𦸧
Variants :
𨤬𦸨𦸧
𦻋
Note(s):
𦻋」亦「」(#640)之異體
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT