volume13b page285b.12 radical | 478 | fanqie盧管切[luɑn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𡖉
Note(s):
1) 《段注本》補:“卝,古文卵”。「」亦古文「」見#5981
2) 《玉篇》作「𡖉」“力管切,凡物无乳者𡖉生 ”。
3) 「𡖉」亦同「」。《玉篇》「」“古門切,大魚,又魚子”。
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 亦作「𤓲」、「𠨫
Variants :
𤓲𠨫
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT