volume13b page285a.05 radical | 476 | fanqie居追切[kwi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》作“󰉹象足甲尾之形”。
2) 亦作「𪚴」、「𪚦」、「𪚨」、「𪚧」、「𪚿」、「」、「𪛉」、「」、「𧑴
Variants :
𪚴𪚦𪚨𪚧𪚿𪛉𧑴
繁體 / 簡體「
𤕣𠁴
Note(s):
亦作「𠃾
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT