volume13b page284b.03 radical | 474 | fanqie方戎切[pĭuŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《集韻》「」“方馮切。八風也。風動蟲生,故蟲八日而化。一曰:諷也。又姓。或从雚。古作𠙊、𠙈”。
2) 《玉篇》「」“甫弓切,古文風”。
3) 《玉篇》「𠙈」、「」、「」“甫融切,並古文(風) ”。
4) 亦作「」、「」、「𠙗」、「𠙄」、「𠙈」、「」、「𩙣」、「」、「
Variants :
𠙗𠙄𠙈𩙣
繁體 / 簡體「
𠙊
Note(s):
《玉篇》「」、「」、「𠙈」“甫融切,並古文(風) ”
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT