volume13a page278a.09 radical | 468 | 𦃃(素) fanqie桑故切[su] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𦃃𦃚
Note(s):
1) 「𦃃」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《集韻》「𦃚」“蘇故切。《說文》白緻繒也。从糸、𠂹,取其澤也。隷作素”。
3) 《玉篇》「𦁘」“先故切,同上(素)”。
4) 《玉篇》「𦃚」“先故切,同上(素)出《說文》”。
5) 《霍光傳》注:菜食無肉曰素,《集韻》加食旁作𩝥,非。按:𩝥乃素之分化,與葷相對“。「」見#274
6) 亦作「𦁘」、「𩝥」、「
Variants :
𦁘𩝥
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT