volume12b page267a.06 radical | 455 | 𤦡(珡琴) fanqie巨今切[gĭĕm] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𤦡
Note(s):
1) “禁也”又見「#2051
2) 《集韻》「」“渠金切。《說文》禁也。神農所作。洞越。練朱五弦,周加二弦。亦姓。古作𤦡、𤫍、𨪖”。
3) 「𤦡」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 亦作「𤩟
Variants :
𤩟
𨫹𤫍𨪖
Note(s):
1) 《玉篇》「𩰔」、「」“巨林切,並古文(琴)”。
2) 亦作「𨨖」、「𤫒」、「𩰔」、「
Variants :
𨨖𤫒𩰔
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT