volume12b page266b.16 radical | 452 | 𠄌聲 fanqie王伐切[jĭwɐt] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《集韻》「」“王伐切。《說文》斧也。引《司馬法》“夏執玄戉,殷執白戚,周左杖黃戉,右秉白髦”。或从金”。
3) 《玉篇》「」“禹月切,黄戉以黄金飾斧也,書左氏黄戉,又作鉞”。「」見#9374
4) 《廣韻》「」“王伐切。上同(戉)”。「」見#9374
5) 亦「」(#9832)之異體。
6) 亦作「」。「」見#9374
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT