volume12b page265b.01 radical | 445 | fanqie彌鄰切[mĭĕn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

󰆌
Note(s):
1) 秦謂民為黔首,謂黑色也。周謂之黎民。「」見#6528,「」見#4450
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 亦作「𫞖
Variants :
𫞖
𠘽
Note(s):
亦作「𡻾
Variants :
𡻾
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT