volume12b page261a.14 radical | 443 | 𤔔聲 fanqie力沇切[lĭwɛn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𡡗
Note(s):
“順也”又見「#8163,「#8196,「#6724。亦見“順皃”「#4966
Ref: 詩經:*[國風•齊風(甫田)]婉兮孌兮。總角丱兮。+國風•曹風(候人)]婉兮孌兮,季女斯饑。
Note(s):
1) 「」重出,見#8225
2) 《集韻》「𡡗」“力轉切。《說文》順也。引《詩》“婉兮𡡗兮”。或作孌、𡢛。亦書作𡤨”。
3) 《集韻》「」“龍眷切。從也。或作孌。書作𡤣”。
4) 《玉篇》「」“力絹切,㜻從也”。
5) 亦作「𡤣」、「𡤨」、「」、「𡢛
Variants :
𡤣𡤨𡢛
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT