volume12a page254a.01 radical | 441 | 秋聲 fanqie卽由切[tsĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𢱀
Note(s):
1) “束也”又見「#8536,「#8537,「𩏏#4330
2) 《集韻》「𢱀」“將由切。《說文》束也。引《詩》“百祿是𢱀”。一曰:聚也。或書作揫”。
3) 《段注本》注:“韋部𩏶,收束也。或从要作𥾀,或从秋手作揫。然則此篆實爲重出也”。「𩏶」見#3381
4) 《段注本》注:“今詩作遒。傳曰:遒,聚也。”。「」見#1178
5) 亦見「#7914
6) 「」重出,見#3381
Ref: 詩經:*[商頌(長發)]敷政優優。百祿是遒。
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT