volume02a page030a.12 radical | 21 | 𠰛(吿告) fanqie古奧切[kɑu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠰛
Note(s):
1) 「𠰛」(「」)爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 亦作「𢍎
Ref: 周易:*[卦26•大畜(乾下艮上)]䷙ 六四,童牛之牿,元吉。
Variants :
𢍎
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT