volume12a page247a.12 radical | 436 | fanqie余廉切[jĭɛm] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “鹹也”又見「#7677
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》「」“余廉切。《說文》鹹也。古者,宿沙初作煑海鹽。或省。亦从土。俗作𥂁,非是”。
4) 《玉篇》「𪉟」“弋占切,同上(鹽) ”。
5) 《玉篇》「𥂁」“弋占切,同上(鹽)俗 ”。
6) 亦作「𥂭」、「𪉟」、「」、「𪉩」、「𪉹」、「」、「𥂁」、「𨣎
Variants :
𥂭𪉟𪉩𪉹𥂁𨣎
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT